நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் பட்டறை : திட்டமிடுதலும் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பும்

சம்பளமோ கிம்பலமோ... எளிமையாக சம்பாதிக்க....

.

.

Saturday, August 22, 2015

திட்டமிடுதலும் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பும்

திட்டமிடுதலும் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பும் பெரிய அளவில் ஒரு சர்வதேச கண்காட்சிக்கான திட்டமிடுதல் மற்றும் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு, மேலும் அந்த நிகழ்ச்சியை பொறுப்பேற்று நடத்துவதர்க்கான எளிய வழிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகளோடு, சுவையான பல அனுபவங்களையும் தெரிந்துகொள்ள எனது "முகநூளின்- நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர்கள் பட்டறைக்கு" வருகை தாருங்கள் "www.facebook.com/Programmedirectors"

No comments:

Post a Comment