நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் பட்டறை : ஒரு நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் மற்றும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளருக்கு அவசியம் தெரிந்திருக்கவேண்டிய

சம்பளமோ கிம்பலமோ... எளிமையாக சம்பாதிக்க....

.

.

Monday, November 9, 2015

ஒரு நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் மற்றும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளருக்கு அவசியம் தெரிந்திருக்கவேண்டிய

ஒரு நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் மற்றும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளருக்கு அவசியம் தெரிந்திருக்கவேண்டிய தமிழ் ஆங்கில அகராதி குறிப்புகள் :-
# உள்ளிடை நிகழ்ச்சி local action
# எடுத்துக்காட்டு; சான்று நிகழ்வு; நிகழ்ச்சி instance
# எதிர்த்தியங்கு நிகழ்ச்சி reversible process
# எதிர்பாரா நிகழ்ச்சி, விபத்து accident
# எதிர்பாரா நிகழ்ச்சி; உறுதியற்ற பின் நிகழ்வு; தற்செயல் unexpected event / instance
# ஒளிமின் நிகழ்ச்சி photoelectric phenomena
# கன்னி நிகழ்ச்சி / முன்னோடி / வெள்ளோட்டத் திட்டம் pilot programme
# கலை நிகழ்ச்சி cultural performance
# கூட்டு நிகழ்ச்சி compound event
# கேளிக்கை , பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி, வேடிக்கை amusement
# கொடை நிகழ்ச்சி benefit performance
# கொடைக் கலை நிகழ்ச்சி benefit performance
# சமூக இடைவினை, சமூக ஊடாட்டம, உள்ளிடை நிகழ்ச்சி social interaction
# சாதக நிகழ்ச்சி favourable event
# சார்பற்ற நிகழ்ச்சி independent event
# சார்புடை நிகழ்ச்சி dependent event
# சிறப்பு நிகழ்ச்சி special performance
# செயலாக்கம்; நிறைவேற்றம் performance
# நிகழ்ச்சி function
# செய்துகாட்டல்; செயல்முறை விளக்கம்; ஆரவார நிகழ்ச்சி demonstration
# தவறான நினைவு, நடக்காத நிகழ்ச்சி, நினைவு paramnesia
# திருத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் revised agenda
# துயர நிகழ்ச்சி tragedy
# தொகுப்பாளர் editor (news, etc)
# தொலை நிலைப்பிணைப்பு நிகழ்ச்சி network programme
# தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி telecast
# தொழில் முனைவர்; தொழிலக உரிமையாளர்; பொழுது போக்கு நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் entrepreneur
# தொழில் முனைவோர், நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் entrepreneur
# நாடக நிகழ்ச்சி dramatic performance
# நிகழ்ச்சி event
# நிகழ்வு /நிகழ்ச்சி incidence
# துல்லியமான நிகழ்ச்சி occurrence
# நிகழ்ச்சி -நிறைவேற்றம / செயலாக்குதல் performance
# நிகழ்ச்சி உந்து சூழல் event-driven environment
# நிகழ்ச்சி உந்து செய்நிரல் event-driven program
# நிகழ்ச்சி உந்து மொழி event-driven language
# நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு programme co-ordination
# நிகழ்ச்சி நிரல் agenda
# நிகழ்ச்சி நிரல்; திட்டம்; செயல் முறைத் திட்டம் programme
# நிகழ்ச்சி பதிதாள் , நிகழ்வு பதிதாள் log sheet
# நிகழ்ச்சி; செயலாக்கம்; நிறைவேற்றம் performance
# பணித்திட்டம் / நிகழ்ச்சி நிரல் programme
# பண்பாட்டுப் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சி cultural exchange programme
# பதிப்பாளர்; பதிப்பாசிரியர்; தொகுப்பாளர்; இதழாசிரியர் editor
# பல்சுவைக் கேளிக்கை நிகழ்ச்சி variety entertainment
# பெறுவழி(இ.வ)/அணுகல்(த.வ) நிகழ்ச்சி access event
# பொருண்மை; மெய்ம்மை நிகழ்ச்சி fact
# மணஓப்பந்தம் / நிகழ்ச்சி engagement
# மிகுவிரைவுச் செயல் திட்டம் நிகழ்ச்சி crash programme
# முந்திய நிகழ்ச்சி antecedent
# முன்நிகழ்வு; முன் நிகழ்ச்சி; முற்சான்று antecedence
# மோதல் நிகழ்ச்சி collision process
# வரவேற்பு நிகழ்ச்சி reception
# வினா விடை நிகழ்ச்சி quiz programme
# விழா; நிகழ்ச்சி; செய்கடமை; செயல்பாடு function
# வெப்பம் (அ) மின்சக்தி, கடத்தி நிகழ்ச்சி நடத்துநர் conductor
# வேறுபாட்டு நிகழ்ச்சி, முரண்பட்ட நிகழ்வு contrastphenomenon 

No comments:

Post a Comment