நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் பட்டறை : நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு சார்ந்த அனுபவத்தை இங்கே பதிவு செய்யலாம்

சம்பளமோ கிம்பலமோ... எளிமையாக சம்பாதிக்க....

.

.

Saturday, April 27, 2013

நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு சார்ந்த அனுபவத்தை இங்கே பதிவு செய்யலாம்

"பல்துறைகளைச் சேர்ந்த - அனைவரது, நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு சார்ந்த அனுபவத்தை இங்கே பதிவு செய்யலாம்.-பதியப்படும் அனைத்து விவரங்களும், அனைவருக்கும் பொதுவானதாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருக்கவேண்டும்"

No comments:

Post a Comment